1. Administratorem danych osobowych jest ARCHIDECK Barbara Lew, NIP 815 180 24 92, Dąbrówki 194a, 37-100 Dąbrówki
  2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania usługi.
  4. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednak ich podanie jest niezbędnym warunkiem do umożliwienia Pani/Panu korzystania z usług projektowania lub realizacji wnętrz.
  5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprawiania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
  6. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. W sprawach związanych z ochroną danych może kontaktować się Pani/Pan z Administratorem Ochrony Danych – Barbara Lew – biuro@lewarchitekci.pl
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawne o ochronie danych osobowych.
  9. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również osobom i podmiotom na ich prawnie uzasadnione żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.